> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage

Referat af generalforsamling Dansk Selskab for Cancerforskning
Fredag d. 2. maj 2014 , Vilvorde Kursuscenter

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens beretning
 4. Valg af bestyrelsesmedlemme
  På valg er:
  Ulrik Lassen (ikke villig til genvalg)
 5. Valg af revisor
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad1)
Til dirigent valgtes Kirsten Grønbæk

Ad 2)
Formanden berettede, at der havde været 2 bestyrelsesmøder i løbet af året, og at begge disse møder havde omhandlet planlægningen af årsmødet 2014. Mødeplanlægningen medførte, at mødeformen ændredes en smule, således at mødet nu indeholder en translationel session og en mere basic session med hver sin danske guest speaker. Der inviteres fortsat en international keynote speaker.
Desuden informerede formanden om at der har været mere fokus omkring ENLI, at vi til næste år skal sikre, at vi opfylder ENLI’s krav om,

 • at invitationen SKAL indeholde information om, at mødet er sponseret af medicinalindustrien
 • at det skal kunne dokumenteres, at sponsorater ikke anvendes til særlig underholdning, dyre middage (arrangementet må ikke overstige 1.200 kr.) og vin mm.

I forbindelse med årsmødet 2015 har vi bedt om et udspecificeret budget, således at det umiddelbart fremgår at mødet er opdelt i 2 sektioner (et dagsmøde og en middag). Det kan derfor dokumenteres, at sponsorater udelukkende går til dagsarrangementet, og ikke anvendes til middagen.

Formanden meddelte, at han ikke kan deltage i den europæiske kongres til sommer. Karen Dybkær deltager i stedet for.

Ad 3)
Kassereren meddelte, at årsregnskabet for 2013 havde vist et overskud på kr. 70.000, hvilket medfører, at selskabet har en kassebeholdning på ca. 200.000. Kassereren forventer, årsresultatet for 2014 ligeledes vil vise et overskud, men dette afhænger af sponsoraterne til årsmødet 2014.

Ad 4)
Som den eneste er formanden på valg, og ønsker ikke genvalg. Det nuværende menige bestyrelsesmedlem Ann Søegaard Knoop blev valgt som formand, og overlæge Morten Mau-Sørensen blev indvalgt i bestyrelsen uden modkandidater.

Der var enighed om, at det af hensyn til regnskaber og underskriftsberettigelser vil være en fordel, hvis den nuværende formand fortsætter året ud og varetager den økonomiske del, og at den kommende formand arbejder med planlægningen af årsmødet 2015.

Beate Willumsen stillede spørgsmål til, om det ville være ønskeligt at ændre tidspunktet for generalforsamlingen. Dette blev afvist, da vi netop har flyttet generalforsamlingen til at være i umiddelbar forlængelse af årsmødet, således at medlemmer har større mulighed for at deltage.

Ad 5)
Den nuværende revisor blev genvalgt.

Ad 6)
Den nuværende kontingentstørrelse fortsættes uændret

Ad 7) evt.
Der gøres opmærksom på, at næste årsmøde og generalforsamling undtagelsesvist vil finde sted på
Vilvorde Kursuscenter torsdag den 30. april 2015.