> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Vedtægter for Dansk Selskab for Cancerforskning
§ 1
Selskabets navn er "Dansk Selskab for Cancerforskning", forkortet DSCF. Selskabets navn på engelsk er "Danish Association for Cancer Research" forkortet DACR. Sekretariatets adresse angiver selskabets hjemsted.

§ 2
Selskabets formål er:
1) at fremme de teoretiske og kliniske cancerforskning i Danmark
2) at skabe kontakt mellem de forskellige grene inden for den kliniske og teoretiske cancerforskning
3) at bistå bestræbelser på etablering af videnskabeligt samarbejde med cancerologisk sigte
4) på bredt grundlag at øge kendskabet til fremskridt, der gøres inden for teoretisk såvel som klinisk forsk- ning af cancerologisk betydning.

§ 3
Som ordinære medlemmer kan optages danske læger og forskere med interesse for cancer.
Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen, der afgør om ansøgeren kan optages.

Som æresmedlemmer, ekstraordinære medlemmer eller korresponderende medlemmer kan efter bestyrelsens anbefaling optages danske og udenlandske læger og forskere, når der på en generalforsamling er 2/3 flertal herfor.
Studenter-medlemskab til reduceret kontingent kan tilbydes forskningsaktive studerende, bestyrelsen fastlægger retningslinier herfor. Kun ordinære medlemmer har stemmeret.

§ 4
Et medlem kan udelukkes af selskabet efter drøftelse på en generalforsamling med efterfølgende skriftlig afstemning. Eksklusion kræver mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

§ 5
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i maj i forbindelse med årsmødet.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med 2 ugers varsel.
Sammen med indkaldelsen udsendes en dagsorden, en revideret og af bestyrelsen godkendt regnskabsoversigt, samt til ordinære medlemmer, der har betalt kontingent, stemmesedler, hvorpå navnene på kandidater
foreslåede til bestyrelsesvalg, til valg som revisor og valg som nye medlemmer er anført.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassererens beretning.
4) Valg af:
a) bestyrelsesmedlemmer;
b) revisorer,
c) nye medlemmer.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Eventuelt.

Alle valg finder sted ved hemmelig skriftlig afstemning. Valgene foretages af de på generalforsamlingen tilstedeværende ordinære medlemmer, som har betalt kontingent. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen under punkt 4 og 6 skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 15. oktober. Kandidatlisten til de under punkt 4 omtalte valg kan dog, hvis det ønskes, suppleres på generalforsamlingen under behandling af dagsordenens punkt 4.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 ordinære medlemmer har fremsendt skriftlig og motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 10 dages varsel og afholdes senest uger efter at kravet herom er fremsendt. Indkaldelsen skal udsendes senest 1 uge efter at bestyrelsen har modtaget den motiverede begæring om ekstraordinær generalforsamling.

§ 7
Til at lede selskabet vælger generalforsamlingen en formand, en sekretær samt yderligere 5 bestyrelsemedlemmer. Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv med en næstformand og en kasserer.
I bestyrelsen skal den kliniske og den teoretiske cancerforskning hver være repræsenteret med mindst 2 medlemmer, ligesom mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være medlem af Foreningen Yngre Læger eller en hermed ligestillet yngre naturvidenskabsmand. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer stemmes der på 2 lister, en for den kliniske og en for den teoretiske cancerforskning. En kandidat kan kun opstilles på een af listerne. Eventuelle tvivlsspørgsmål om en kandidats tilhørsforhold afgøres af bestyrelsen.
Valget af sekretær gælder for 3 år, valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted een gang af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår inden for det første år af hans funktionstid - for sekretærens vedkommende dog inden for de første 2 år - skal der på førstkommende generalforsamling vælges et nyt medlem. Valget gælder for den resterende del af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

§ 8
Bestyrelsen kan, om det skønnes nødvendigt, nedsætte arbejdsudvalg, hvori også medlemmer udenfor bestyrelsen kan have sæde. Bestyrelsen skal være repræsenteret i sådanne med mindst eet medlem.

§ 9
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling efter forslag af bestyrelsen og opkræves i januar måned. Medlemskab bortfalder, hvis kontingentet ikke er indbetalt inde 1. september, men træder automatisk i kraft påny ved senere indbetalinger. Bortfald af medlemskab p.gr.a. kontingentrestance skal meddeles de pågældende senest 1. oktober.
Æ resmedlemmer, ekstraordinære medlemmer, korresponderende medlemmer samt medlemmer, der p.gr.a. alder eller sygdom har fratrådt deres stilling er kontingentfrie.

§ 10
Selskabets regnskaber revideres af 2 revisorer mindst een gang om året. Beholdningens tilstedeværelse skal herunder konstateres. Revisorerne vælges af den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 11
Selskabet er optaget i Dansk Medicinsk Selskab. Dets repræsentation heri afgøres af generalforsamlingen.

§ 12
Selskabets møder meddeles medlemmerne skriftligt samt ved annonce i Ugeskrift for Læger. Gæster kan indføres ved et medlem.

§ 13
Forslag til lovændringer kan fremsættes ved ethvert møde samt ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Lovændringsforslag behandles på generalforsamlingen og skal opføres på dennes dagsorden under et særskilt punkt. Lovændringsforslag skal meddeles medlemmerne skriftligt samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 14
Selskabet kan opløses på enhver generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Til vedtagelse af opløsning kræves 3/4 af de afgivne stemmer. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal spørgsmål, i tilfælde af at halvdelen af de tilstedeværende ønsker det, afgøres ved urafstemning. Selskabets opløsning besluttes da ved simpel majoritet. Den opløsende generalforsamling afgør, hvortil selskabets eventuelle formue skal anvendes. Afgørelsen finder sted ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af at selskabet opløses ved urafstemning, skal generalforsamlingens forslag vedrørende formuens anvendelse ligeledes gøres til genstand for urafstemning.

Maj 2011