> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage
Referat af seminar og generalforsamling for Dansk Selskab for Cancerforskning fredag 18.11.2005
Margareta M. Mueller, German Cancer Research Center, Heidelberg, præsenterede et foredrag med titlen ”Growth Factor Mediated Tumor-Stroma Interactions Regulate the Tumor henotype”

Seminaret blev efterfulgt af generalforsamling i Dansk Selskab for Cancerforskning.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelt.
Ad 1. Eva Løbner Lund blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2. DSCF’s formand Ole William Petersen aflagde beretning som blev godkendt.
Ad 3.

DSCF’s kasserer Jesper Jurlander gennemgik det reviderede regnskab. Der var i år et underskud på årsmødet på 69.802 kr. og med den nuværende kassebeholdning kan foreningen ikke bære et tilsvarende underskud i det kommende år. Underskuddet skyldes ikke stigende udgifter til årsmødet,men faldende mødetilskud og antal firmamedlemmer i forhold til tidligere år.

Kassereren foreslog derfor at:
a) kontingentet sættes op med 10 %.
b) prisen for firmamedlemskab stiger med 100% og der gøres en ekstra indsats for at få flere firmamedlemmer.
c) Prisen for deltagelse i årsmødet sættes op, især for ikke-medlemmer.


Cai Grau bemærkede at foreningen bør have det princip, at de enkelte punkter i foreningens aktiviteter er indtægtsdækkede hver især. Hertil blev det bemærket at årsmødet er foreningens hovedaktivitet, og at man derfor kan anskue firmamedlemskaber som tilskud til årsmødet.
Kassererens beretning blev herefter godkendt.

Ad 4. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Cai Grau og Marja Jäättelä var på valg efter udløb af første valgperiode og blev begge genvalgt til bestyrelsen.
  Bestyrelsen består herefter fortsat af:
 

Ole William Petersen
Eva Løbner Lund
Jesper Jurlander
Marja Jäättelä
Cai Grau
Michael Horsman
Henrik Hjalgrim

(formand – valgt 2002, genvalgt 2004)
(sekretær – valgt 2002, genvalgt 2004)
(kasserer – valgt 2002, genvalgt 2004)
(valgt 2003)
(valgt 2003)
(valgt 2004)
(valgt 2004)
  b) Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt som revisor.
Ad 5. Der blev vedtaget en forhøjelse af kontingentet med 10 % .
Ad 6. Intet under eventuelt.
ELL/22.11.05