> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage

Referat af generalforsamling i DSCF
d. 5. november 2009

1. Valg af dirigent Kirsten Grønbæk

2. Formandens beretning

Status 2009

 • Der blev valgt 2 nye ind i bestyrelsen sidste år; Jan Alsner og Jeppe Friborg.
 • Hjemmesiden er nu oversat til engelsk.
 • Mange firmamedlemmer/sponsorer kan muligvis få et problem med at støtte arrangementet økonomisk, idet de nye regler kræver at der støttes et specifikt program.
 • Der var møde d. 16. april om MicroRNA sammen med BRIC. Mødet var godt besøgt og overskuddet gik til DSCF.
 • Vores hovedaktivitet; Årsmødet, var ligeledes godt besøgt og der var et højt fagligt indhold. Som noget nyt blev prisen for bedste poster præmieret med kr. 5.000,00. Der var mange abstracts af høj kvalitet, desværre kunne vi ikke få dem trykt hos APMIS, idet udgivelsesdatoen ikke lå tidsmæssigt godt i forhold til vores tidsplan.
  Dagen endte – som vanligt – med en god fest og økonomisk løb arrangementet rundt.
 • Hængeparti: Et forslag om at vi skal være medlem af european association of cancer research – Gunilla gennemgår fordele ved medlemskab
  European Association of Cancer Research (EACR) (Opflg. fra sidste generalforsamling v Jan Alsner): Jan omdelte oversigt over hvad EACR består af og gennemgik dennes opbygning. Organisationen er opdelt i nationale councils, Nils Brünner er repræsentant for Danmark. Bliver selskabet medlem, får vi også en plads i council. Desuden er vore medlemmer også medlem af EACR.
  Der er ca. 9000 medl. aktuelt. Der kan bl.a. søges travel fellowships, tilskud til bøger, møder og jobs annonceres m.v.
  Medlemskab koster ca. 10% af medlemskontingentet (ca. 7-9 Euro). For vores medlemsgebyr svarer det kun til ca. 1/3 og skal derfor forhandles eller vores kontingent skal sættes op.
  Selskabets indmeldelse annonceres på Årsmødet og på hjemmesiden. Jan undersøger om vores medlemskontingent skal sættes yderligere op i denne forbindelse og sørger for annonceringen.
  Der spørges til, hvor meget indflydelse EACR har. Dette vides ikke helt, men de bliver større og større.

3. Planer for 2010:

 • Årsmødet 7. maj – alle reserverer.
 • Hovedtaler indtil videre er O’Connor PARP inhibitorer.
 • Sponsorater – nu – hvem tager hvad: Vi kan sige at hovedtaler bliver en fra gruppen der publicerede PARP-arbejdet
 • Aktiv annoncering – Mikkel
 • Overtegnet møde
 • Ny bemanding fra næste år – ny formand – tænke på kandidater.

4. Kassererens beretning

Der er ca. 300 medlemmer, der betaler gennem lægeforeningen og ca. 40 stud. Der er ca. 190 med til årsmødet. Der er ikke overensstemmelse mellem antallet af medlemmer og indbetalt kontingent. Dette skyldes delvist, at nogle v. årsmødet ikke var klar over, at de har været medlem og derfor har betalt som nye medlemmer. Desuden er der ca. 20 udeståender.
Økonomien ser i det store hele ganske fin ud, vi har haft en ekstraudgift som har givet et lille underskud på ca. 5.000,00, idet udgiften til ”talepræmie” for 2008 er udbetalt i 2009, dvs. denne post er der x 2.
Boye tager kontakt til Danske Bank mhp. en bedre aftale, så vi kan få en renteindtægt, da vi har ca. 200.000,00 stående.
Man diskuteres mulige bidragsydere og hvordan proceduren skal være. KG laver liste over firmaer, denne rundsendes til bestyrelsen og fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. (FIRMA TJEKKES PÅ MAIL)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Mikkel Rohde, Bjarne Winther, Anders Lund og Boye Schnack Nielsen – alle genopstillede og fortsætter.
Ny formand næste år, hvis nogen har lyst eller hvis der er gode idéer, høres dette gerne.

6. Valgt af revisor

Anker Nyborg Nielsen genvælges.