> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Referat, 2003
Referat, 2004
Referat, 2005
Referat, 2006
Referat, 2007
Referat, 2008
Referat, 2009
Referat, 2010
Referat, 2011
Referat, 2012
Referat, 2013
Referat, 2014
Referat, 2015
Referat, 2016
         
Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Cancer Forskning
Fredag d. 28. april kl. 18.15

Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund
Tilstede: Charlotte Guldborg Nyvold, Lars H Engelholm, Jesper Nylandsted, Anita Filrup

1. Dirigent og Referent: Morten Mau-Sørensen blev til dirigent

2. Formandens beretning. Bestyrelsen har planlagt årsmødet ved to bestyrelsesmøder. På bestyrelsesmøde i september blev emne og keynote speaker på årsmødet samt prismodtager besluttet. I efteråret udvalgtes abstract til oral og poster præsentation. Økonomien for årsmødet er helt afhængig af sponsorer, og bestyrelsen er taknemlig for alle bidrag. Sponsoraterne er dog faldet gennem de sidste to år og bestyrelsen vil opruste indsatsen mhp. rekruttering af sponsorer. Ved dette årsmøde var der få tilmeldte fra Vestdanmark og bestyrelsen vil opprioritere annoncering af mødet vest for Storebælt, da selskabet omfatter al dansk cancer forskning.

3. Kassererens beretning. Kasseren fremlagde regnskab som viste balance i årsmødets regnskab og et samlet resultat på 7.676 kr. Regnskabet blevet godkendt

4. Valg af
a) bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev genvalgt:
Janine Erler, BRIC, University of Copenhagen (2015)
Camilla Qvortrup, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital (2015)
Kassér Charlotte Nyvold, Odense Universitetshospital (2015)
Øvrige medlemmer er:
Formand Morten Mau-Sørensen, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, (2014)
Sekretær Anne Haahr Mellergaard, Onkologisk afd., Vejle Sygehus (2016)
Lars H. Engelholm, Finsen Laboratoriet/BRIC (2016)
Jesper Nylandsted, Kræftens Bekæmpelse (2016)

b) Valg af revisor Anker Nyborg Nielsen blev genvalgt

5.Fastsættelse af kontingent: Uændret

6. Forslag til udpegning af æresmedlem: Jens Overgaard, Århus Universitetssygehus blev efter indstilling fra bestyrelsen udpeget til æresmedlem af selskabet på baggrund af Jens Overgaards livslange bidrag til forskning på internationalt højt plan i eksperimentel radioterapi indenfor især hoved-hals og bryst cancer

7. Opløsning af Gårdejer Ingemann Petersens og hustrus fond: På anbefaling fra Dansk Forvaltning besluttede generalforsamlingen at opløse fonden. Baggrunden er at afkastet kun udgør omkring 2500 kr årligt. Kapitalen er på 171.000 kr. Dansk Forvaltning anbefaler opløsning når kapitalen kommer under 1 million. Jvf fondens vedtægter skal det resterende beløb anvendes til samme formål. Bestyrelsen vil høre Dansk Forvaltning om man kan fortsætte med at dele prisen ud indtil midlerne er opbrugt. Bestyrelsen vil arbejde for evt oprettelse af anden fond. Det vil ca. koste 2500 kr. at opløse fonden.

8. Eventuelt Næste årsmøde 4. maj 2018. Næste bestyrelsesmøde 18.september 2017

Morten Mau-Sørensen
Formand, DSCF