> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage
Referat af generalforsamling i DSCF d.19. november 2003
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
  1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
5. Forslag til, drøftelse af og beslutning vedr. vedtægtsændring.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt.

1. Ida Stenfeld Matiassen, Novo Nordisk blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne.

2. DSCF’s formand Ole William Petersen aflagde beretning, som blev godkendt.

3. DSCF’s kasserer Jesper Jurlander gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

4. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke opstillet kandidater, udover de i dagsordenen foreslåede. Efter udløb af 2. valgperiode afgik bestyrelsesmedlemmerne Berthe Willumsen og Marianne Nordsmark. Marja Jäättelä og Cai Grau blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af:
Ole William Petersen (formand – valgt 2002)
Eva Løbner Lund (sekretær – valgt 2002)
Jesper Jurlander (kasserer – valgt 2002)
Jørgen H. Olsen (valgt 1999)
Peter Andreasen (valgt 2002)
Marja Jäättelä (valgt 2003)
Cai Grau (valgt 2003)

4. b) Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt som revisor.

5. Forslaget til vedtægtsændring blev vedtaget, så § 3:

  Som ordinære medlemmer kan optages danske læger og forskere med interesse for cancer.
Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen, der ved enighed kan afgøre om ansøgeren kan optages frem til næste generalforsamling. Beslutninger om medlemskab skal forelægges generalforsamlingen. I tilfælde af indvendinger mod et medlemskab, herunder ved uenighed i betyrelsen, skal dette, hvis ansøgeren ønsker det, forelægges generalforsamlingen til afgørelse. Til optagelse kræves i så tilfælde 2/3 af de afgivne stemmer.

udgår og ændres til:

”Som ordinære medlemmer kan optages danske læger og forskere med interesse for cancer."
Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen, der afgør om ansøgeren kan optages.

6. Kontingentet blev vedtaget at fortsætte uændret.
7. Intet under eventuelt.