> English

• Forside

• Bestyrelsen

• Generalforsamling

• Vedtægter

• Videnskabelige arrangementer

• Årsmøder

• Sponsorer

• Priser og prismodtagere

• Æresmedlemmer

• Fondsopslag

• EACR

• Kontaktinformation


Last update:
12 september 2017

Generalforsamling
Tilbage
Referat af seminar og generalforsamling for
Dansk Selskab for Cancerforskning
10. november 2004
På et velbesøgt møde præsenterede Mina J. Bissell, UC, Berkeley, USA, et foredrag med titlen "Plasticity of normal and malignant breast and the mechanism of MMP-induced genomic instability".
Seminaret blev efterfulgt af generalforsamling i Dansk Selskab for Cancerforskning. Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelt.
 
 

1. Paul E.G. Kristjansen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. DSCF's formand Ole William Petersen aflagde beretning, som blev godkendt.

3. DSCF's kasserer Jesper Jurlander gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt.

4. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke opstillet kandidater, udover de i dagsordenen foreslåede. Peter Andreasen var på valg og ønskede ikke genvalg. Jørgen H. Olsen udtræder efter udløb af 2. funktionsperiode, og dirigenten takkede ham for hans store arbejdsindsats som sekretær for foreningen. Michael Horsman og Henrik Hjalgrim blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Ole William Pedersen, Eva Løbner Lund og Jesper Jurlander blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af: Ole William Petersen (formand - valgt 2002, genvalgt 2004) Eva Løbner Lund (sekretær - valgt 2002, genvalgt 2004) Jesper Jurlander (kasserer - valgt 2002, genvalgt 2004) Marja Jäättelä (valgt 2003) Cai Grau (valgt 2003) Michael Horsman (valgt 2004) Henrik Hjalgrim (valgt 2004)

4. b) Mogens Spang-Thomsen blev genvalgt som revisor.

6. Kontingentet blev vedtaget at fortsætte uændret.

7. Intet under eventuelt.

ELL/15.11.04